Säännöt

Säännöt

Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnan opiskelijat ry (Johto) SÄÄNNÖT 1.1.2022

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan opiskelijat, epävirallinen lyhenne Johto ja sen kotipaikka on Tampere.

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea aatteellisesti johtamisen ja talouden tiedekunnan opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen toimintaa ja yhteisöllisyyttä ja luoda ja ylläpitää suhteita muihin opiskelijajärjestöihin sekä muihin tiedekunnan opiskelijoita lähellä oleviin viiteryhmiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • organisoi yhteistyössä kaikkien johtamisen ja talouden tiedekunnassa vaikuttavien opiskelijajärjestöjen ja opiskelijoiden kanssa opiskelijatoimintaa;
 • tekee yhteistyötä hallintoelimissä toimivien opiskelijaedustajien kanssa;
 • tekee yhteistyötä tiedekunnan henkilöstön kanssa;
 • järjestää keskustelu-, tiedotus-, ja muita vastaavia tilaisuuksia;
 • harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvi- ja opiskelutapahtumia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksun. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 1. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan piirissä toimivat rekisteröidyt opiskelijajärjestöt, jotka ovat rekisteröityjä yhdistyksiä sekä hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsenyhdistys on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 1. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2–9 muuta jäsentä.

Hallitukseen pyritään valitsemaan jäsen jokaisesta Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan tutkinto-ohjelman piiristä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa;
 2. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
 3. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta;
 4. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi;
 5. valvoa toimihenkilöiden ja toimikuntien toimintaa;
 6. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa; sekä
 7. edustaa yhdistystä.

7. Toimihenkilöt ja toimikunnat

Hallituksen alaisia toimihenkilöitä ja toimikuntia voivat asettaa yhdistyksen kokous ja hallitus. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, kuitenkin enintään hallituksen toimikauden loppuun.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja molemmat yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 1. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viidesosa (1/5) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden sisällä siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokouksissa äänivaltaa käyttävät jäsenyhdistysten edustajikseen nimeämät henkilöt. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenyhdistyksellä on kolme ääntä. Äänet voivat olla joko yhdellä jäsenyhdistyksen edustajalla tai jaettuna kahdelle tai kolmelle jäsenyhdistyksen edustajalle.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu jäsenille sähköpostilla.

 1. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle 10 päivää ennen yhdistyksen kokousta.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.